Manažer veřejného osvětlení:  Jakub Šebek, DiS. | + 420 608 740 608 | jakub.sebek@sunnymont.cz

Bezpečnostní osvětlení

Přechody pro chodce  – rizikové místo v dopravě

Bezpečnostním osvětlením rozumíme přisvětlení přechodů pro chodce. Tomuto oboru věnujeme speciální péči, protože přechody jsou jedním z nejvíce rizikových míst v dopravě. Hlavním cílem, jak už sám název této sekce napovídá, je bezpečnost, která v praxi znamená, že chodec musí být dobře viděn a řidič dobře vidět. Vliv snížené viditelnosti nese velký díl viny na tragických nehodách. Podle dlouhodobých statistik nejvíce chodců umírá po střetu s vozidlem v zimních měsících, kdy nejen dříve nastává šero a tma, ale mnohem častěji se přidává i mlha. Dobrou zprávou je, že v poslední době jsou přechody pro chodce intenzivněji osvětlovány, nicméně vhodně osvětlený přechod zůstává stále vzácností. Nejčastějším problémem bývají špatná volba svítidel a jejich umístění.

Postava chodce musí být v kontrastu s vozovkou

Má-li být postava chodce pro řidiče ze vzdálenosti min. 50 metrů dostatečně viditelná, musí být s vozovkou v kontrastu. Pokud je kontrast pozitivní, tak postava chodce musí být světlejší než vozovka, což lze zajistit např. pomocí přídavných svítidel umístěných těsně před přechodem. Chodec je tak osvětlován ze směru přijíždějícího auta. Je-li je komunikace obousměrná, je nutné instalovat svítidla v obou směrech. Norma ČSN EN 13201-2 říká, že světelnost chodců musí být výrazně vyšší než vodorovná osvětlenost vozovky, bohužel však není jasné, co pojem „vyšší světelnost“ přesně říká. Je však třeba dbát na to, aby přídavná svítidla byla navržená tak, aby řidiče neoslňovala. V každém případě je vhodné použití svítidel s asymetrickým rozložením svítivosti.

Způsoby zvýšení informovanosti řidiče

Čím více je řidič informován o tom, že se blíží k přechodu, tím lépe. Toho lze dosáhnout níže uvedenými způsoby, nejlépe však jejich vhodnou kumulací a kombinací.

  • Odlišná barva přechodových svítidel – od soustavy veřejného osvětlení se liší převážně studenějším odstínem.
  • Zvýšení osvětlenosti v místě přechodu – svislá osvětlenost chodců je vyšší než vodorovná osvětlenost přilehlé
  • Instalace dopravní značky – možnost doplnění o blikající návěští.
  • Použití svítidel se speciální asymetrií vyzařovací charakteristiky – měla by být umístěná v malé vzdálenosti před přechodem ve směru přijíždějícího vozidla a směřovat světlo k postavě chodce.
  • Zdůraznění přechodu svítidly zapuštěnými do vozovky.

Je vhodné osvětlit také chodník před samotným přechodem, a to do vzdálenosti přibližně jednoho metru od krajnice. To vyvolává tzv. divadelní efekt, který výrazně upoutává pozornost. Žádoucí je i spouštění bezpečnostního osvětlení (např. o půl hodiny) dříve než další části soustavy veřejného osvětlení.

Bezpečnostní osvětlení u Vás? Postaráme se o ně!

Pro Vaši obec či město rádi zpracujeme 3D simulaci konkrétní situace, ve které navrhneme umístění lamp a délku vyložení svítidla. Provedeme světelně technický výpočet, ve kterém pracujeme s konkrétním výkonem svítidla, teplotou barvy, vyzařovací charakteristikou s ohledem na stávající nebo novou soustavu veřejného osvětlení, výpočet vychází i z šířky a délky přechodu pro chodce. Výše uvedený výpočet zapracujeme do projektu. Projednáme a zajistíme souhlasy dotčených institucí (odbor dopravy, policie, stavební úřad, souhlasy dotčených vlastníků pozemků, vyjádření správců dotčených sítí, popřípadě souhlas KSÚS). Posledním bodem je zpracování cenové nabídky a samotné realizace bezpečnostního osvětlení, předání stavby včetně vyhotovení kompletní předávací dokumentace a následný záruční servis.

Veřejnost kvalitní bezpečnostní osvětlení vnímá a oceňuje

Na správně realizované a udržované osvětlení přechodů je kladen velký důraz ze strany státních institucí. Především však jde o to, že lepší osvětlení je jednou z odpovědí na zvýšení bezpečnosti nás všech. Je to něco, co si mohou úřady z nákladového hlediska dovolit, co slouží k veřejnému prospěchu, co veřejnost vidí a výsledky může ihned ocenit, a co pozitivně vnímá jako zvýšení kvality prostředí ve kterém žije.

Reference