Manažer veřejného osvětlení:  Jakub Šebek, DiS. | + 420 608 740 608 | jakub.sebek@sunnymont.cz

Pasportizace

Proč mít pasport veřejného osvětlení?
Soustava veřejného osvětlení je složitý technický systém, jehož provoz, údržba a rozvoj vyžaduje profesionální přístup. Aby veškeré tyto činnosti byly vykonávány efektivně, je třeba vědět, v jakém stavu se momentálně veřejné osvětlení v obci nachází. V praxi se setkáváme s tím, že odpovědné orgány ani netuší, kolik mají svítidel či odběrných míst nebo neznají geografické pozice světelných bodů. Veřejné osvětlení bylo budováno postupně podle aktuálních potřeb, ale bez koncepce a ohledu na budoucnost. Může pak docházet k výskytu tzv. hluchých míst, kdy svítidla jsou daleko od sebe a např. křižovatka je nedostatečně osvětlená. Pasport, jako takový, slouží zejména k celkovému přehledu světel-ných bodů a odběrných míst v obci. Na první pohled by se mohlo zdát, že se jedná jen o pouhý inventář jednotlivých položek soustavy veřejného osvětlení, ale opak je pravdou. Pasport zahrnuje široké spektrum dat, která Vám nejen poskytnou přehled o energetické náročnosti, technickém stavu, nákladech na údržbu apod., ale i výrazně zjednoduší servisní zásahy a zefektivní provoz a rozvoj Vašeho veřejného osvětlení.

Co obsahuje pasport

Jak už bylo zmíněno, tak pasport je dokument, který slouží k celkovému přehledu o vlastnostech, lokalizaci, stavu a dal-ších parametrech současné soustavy veřejného osvětlení. Zahrnuje vedení, rozvaděče, čidla i řídicí systémy, cenné informace o svítidlech, výložnících a sloupech. Je zpracován a veden podle platných norem a oborových předpisů – povinnost zpracování pasportu vyplývá především ze zákona o obcích, zákona o účetnictví a stavebního zákona.

Pasport obsahuje zejména tyto údaje:

  • údaje ke světelnému bodu (typ svítidla, výška a typ stožáru, délka a typ výložníku, typ stožárové výzbroje, údaje o přívodních kabelech, počet svítidel, údaje o zdrojích, místě napojení apod.)
  • typ a amperáž pojistky
  • geodetické zaměření každého světelného bodu
  • popis současného stavu (např. náklon či koroze stožáru) včetně fotodokumentace
  • údaje o podzemním kabelovém vedení
  • energetickou náročnost stávající světelné soustavy, příp. srovnání výkonu se skutečnou spotřebou
  • údaje o proběhlé revizi a termín další revize
  • návrh optimalizace soustavy veřejného osvětlení

Údaje z pasportu jsou názorně zobrazeny v interaktivních mapách dostupných osobám a institucím odpovědným za správu a provoz veřejného osvětlení (starosta, zastupitelé, technická údržba, projektant…).

Aktivní pasportizace pro efektivní provoz a údržbu

Pasport naší společnosti pracuje přes webové rozhraní skrze aktivní mapy, kde je možné nejen získávat informace o lampách nebo odběrných místech, ale také zadávat poruchy „jedním klikem“ přímo v pasportu. Nahlášená porucha je ihned odeslána do našeho e-mailu a následně je možné sjednat s klientem servisní výjezd. Výhodou aktivní pasportizace je, že díky konkrétním informacím o každém světelném bodě nebo odběrném místě, dochází k zamezení nadbytečných nákladů za servisní výjezd, kdy technik nejprve musí zjistit na místě, o jakou závadu se jedná a teprve poté nakoupit odpovídající komponenty, které následně vymění. Výraz „aktivní“ znamená, že do pasportu doplníme provedené změny a uvedené údaje tak budou odpovídat reálnému stavu. Bude také možné zpětně zjistit kompletní historii servisních zásahů na konkrétním světelném bodu.

Pasport vždy zůstává investorovi

Rádi vytvoříme pasport veřejného osvětlení i pro Vaši obec či město. Získáte tak nástroj, který Vám umožní rychlé a ekonomicky výhodné odstranění závad. Budete mít všechna data na jednom místě jednoduše dostupná prostřednictvím webového prohlížeče (odpadá nutnost pořizování dalších programů a aplikací). Pasport, a z něj vycházející energetický audit bývají nutnou součástí žádosti o dotace. Naším standardem je, že pasport vždy zůstává investorovi.

Reference